Общи условия

 

Сподели

 

Условия за продажба на стоки

1. Определения

В този документ следните думи имат следното значение:

 • 1.1 „Купувач“ означава организацията или лицето, което купува Стоки от Продавача;
 • 1.2 „Условия“ означава условията за продажба, посочени в този документ и всички специални условия, договорени в писмена форма от Продавача;
 • 1.3 „Дата на доставка“ означава датата, посочена от Продавача, когато Стоките трябва да бъдат доставени;
 • 1.4 „Стоки“ означава артикулите, които продавачът трябва да достави на Купувача;
 • 1.5 „Права на интелектуална собственост“ означава всички патенти, регистрирани и нерегистрирани дизайни, авторски права, търговски марки, ноу-хау и всички други форми на интелектуална собственост навсякъде по света, приложими;
 • 1.6 „Цена“ означава цената, посочена в списъка с цените на Стоките, поддържан от Продавача, изменен от време на време, или друга цена, за която страните могат да се договорят в писмена форма, плюс превоз, опаковане, застраховка или други такси или лихва върху такива, които могат да бъдат цитирани от Продавача или които могат да се прилагат в съответствие с тези условия; 

1.7 1.7 „Продавач“ означава Касто чеарс ООД, ДДС №: BG 202 693 911, ул. Витоша. №3, Велинград 4600, България.

2. Общи

 • 2.1 Тези условия се прилагат за всички договори за продажба на Стоки от Продавача на Купувача, с изключение на всички други условия, включително всички условия, които Купувачът може да се стреми да приложи съгласно която и да е поръчка за покупка, потвърждение на поръчката или подобен документ.
 • 2.2 Всички поръчки за Стоки ще се считат за оферта от Купувача за закупуване на Стоки съгласно настоящите Условия.
 • 2.3 Приемането на доставката на Стоките ще се счита за убедително доказателство за приемането от страна на Купувача на тези Условия.
 • 2.4 Всяко изменение на настоящите Условия (включително всички специални условия, договорени между страните, включително без ограничение по отношение на отстъпките), е неприложимо, освен ако писмено не е уговорено от продавача.
 • 2.5 Всякакви съвети, препоръки или изявления, дадени от Продавача или негови служители или агенти на Купувача или неговите служители или агенти относно съхранението, прилагането или използването на Стоките или по друг начин, които не са писмено потвърдени от Продавача, Купувачът е спазвил или е действал изцяло на собствен риск и съответно Продавачът не носи отговорност за такива съвети, препоръки или представяне, които не са така потвърдени.
 • 2.6 Нищо в настоящите условия не засяга законовите права на всеки Купувач, който се извършва търговия като потребител.

3. Цена и плащане

 • 3.1 Плащането на цената се извършва изключително в брой с поръчката, освен ако не е създадена кредитна сметка при продавача, в който случай плащането на цената се дължи 30 дни след датата на фактурата.
 • 3.2 Продавачът има право да начислява лихва върху просрочени фактури от датата, когато плащането стане дължима лихва, за да се натрупва от ден на ден до датата на плащане при ставка от 2% годишно над основния лихвен процент на БНБ.
 • 3.3 Продавачът си запазва правото да предоставя, отказва, ограничава, отменя или променя условията на кредита по свое усмотрение по всяко време.
 • 3.4 Ако плащането на Цената или която и да е част от нея не бъде извършено до падежа, Продавачът има право на:

o 3.4.1 да изискват плащане преди доставката по отношение на всякакви Стоки, които не са били доставени преди това;

o 3.4.2 да откаже да извърши доставка на всяка недоставена Стока, независимо дали е поръчана съгласно договора или не, и без да поема каквато и да е отговорност пред Купувача за неизпращане или забавяне на доставката;

o 3.4.3 да присвои всяко плащане, извършено от Купувача за такива Стоки (или Стоки, доставени съгласно който и да е друг договор), които Продавачът сметне за добре;

o 3.4.4 прекратяване на договора.

4. Доставка

 • 4.1 Освен ако не е уговорено друго в писмена форма, доставката на Стоките ще се извърши на адреса, посочен от Купувача на датата, посочена от Продавача. Купувачът трябва да предприеме всички необходими мерки, за да поеме доставката на Стоките, когато те бъдат доставени.
 • 4.2 Датата на доставка, посочена от Продавача, е само ориентировъчна. Времето за доставка не трябва да е от съществено значение на договора и въпреки че ще бъдат положени всички разумни усилия за спазване на тези дати, спазването не е гарантирано и Купувачът няма право на щети или да отмени поръчката за неизпълнение по някаква причина всяка посочена дата на доставка.
 • 4.3 Ако продавачът не е в състояние да достави стоките по независещи от него причини, продавачът има право да постави стоките на съхранение до момента, в който може да бъде извършена доставката и купувачът носи отговорност за всички разходи, свързани с това съхранение .
 • 4.4 Ако Купувачът не приеме доставката на Стоки на датата на доставка или в рамките на 8 дни след уведомяването, че са готови за изпращане, преди или след датата на доставка, Продавачът си запазва правото да фактурира Стоките на Купувача и да го таксува. В допълнение, Купувачът плаща след това разумни такси за съхранение или задържане, според случая, докато Стоките бъдат изпратени до Купувача или дадени на съхранение другаде.
 • 4.5 Продавачът има право да доставя Стоките на разсрочено плащане и когато Стоките са доставени по този начин, всяка доставка представлява отделен договор и невъзможност от страна на Продавача да достави някоя или повече от вноските в съответствие с тези Условия или всякакви претенции от Купувача по отношение на една или повече вноски, не дава право на Купувача да третира какъвто и да е друг свързан договор като отказан.
 • 4.6 Когато Купувачът изисква доставка на Стоките на разсрочено плащане, разсрочването изисква писменото съгласие на Продавача и няма да бъде възможно, освен ако не бъде предоставено и не е уговорено поне 3-месечно писмено предизвестие. Всяка доставка представлява отделен договор и неизпълнението от страна на Купувача на цената по отношение на която и да е вноска, дава право на Продавача да третира всеки друг свързан договор като отказан в допълнение към други права на Продавача съгласно настоящите Условия.
 • 4.7 Независимо от това, че продавачът може да е забавил или да не е доставил Стоките (или някоя от тях) незабавно, Купувачът е длъжен да приеме доставката и да плати Стоките изцяло, при условие че доставката се предлага по всяко време в рамките на 2 седмици от датата на доставка.

5. Приемане

 • 5.1 Продавачът е дистрибутор на стоки, а Купувачът е изключително отговорен за подробно определяне на спецификацията на Стоките, за установяване на употребата, за която те ще бъдат използвани и за определяне на способността им да функционират за тази цел.
 • 5.2 Купувачът е длъжен да тества Стоките при доставката и ще се счита, че е приел Стоките 14 дни след доставката на Купувача. Съответно, няма да бъде разгледан иск за дефект, повреда или качество (без да се засягат другите права на продавача съгласно настоящите условия), освен ако продавачът не получи писмено известие заедно с всички подкрепящи доказателства в рамките на 14 дни от доставката. След приемане Купувачът няма право да отхвърли Стоки, които не са в съответствие с договора.
 • 5.3 Купувачът не трябва да премахва или по друг начин да пречи на маркировките или номерата на Стоките.

6. Риск и собственост

 • 6.1 Рискът от повреда или загуба на Стоките преминава към Купувача в случай, че Стоките се доставят в помещенията на Продавача, в момента, в който Продавачът уведоми Купувача, че Стоките са на разположение за събиране, или в случай на Стоките трябва да бъдат доставени по различен начин от помещенията на продавача по време на доставката.
 • 6.2 Независимо от доставката и преминаването на риска в Стоките или която и да е друга разпоредба на тези условия, собствеността в Стоките няма да премине към Купувача, докато Продавачът не получи плащане в брой или разчистване на средства в пълен размер на Цената на Стоки и всички други Стоки, договорени да бъдат продадени от Продавача на Купувача, за които след това се дължи плащане.
 • 6.3 До изплащане на Цената Купувачът има право да препродаде или използва Стоките в хода на своята дейност, но ще отчита на Продавача приходите от продажбата или по друг начин на Стоките, независимо дали са материални или нематериални, включително застрахователните постъпления, и ще държи всички такива приходи отделно от всякакви парични средства или собственост на Купувача и трети страни и, в случай на материални приходи, правилно съхранявани, защитени и застраховани.
 • 6.4 До момента, в който собствеността в Стоките премине към Купувача (и при условие че Стоките все още съществуват и не са препродадени), Продавачът има право по всяко време да изисква от Купувача да достави Стоките на Продавач и ако Купувачът не успее да го направи незабавно да влезе в някое помещение на Купувача или на трета страна, където Стоките се съхраняват, и да ги прибере обратно.
 • 6.5 Купувачът няма право да залага или по какъвто и да е начин да таксува с цел сигурност за каквато и да било задлъжнялост някоя от Стоките, които остават собственост на Продавача, но ако Купувачът направи това, всички парични средства, дължими от Купувача на Продавача (без да се засягат други права или средства за защита на Продавача) незабавно стават дължими.
 • 6.6 Продавачът има право да възстанови цената, независимо че собствеността в която и да е от Стоките не е преминала от Продавача.

7. Несъстоятелност на купувача

 • 7.1 Ако Купувачът не извърши плащане за Стоките в съответствие с договора за продажба или извърши някакво друго нарушение на този договор за продажба или ако възникне бедствие или изпълнение върху имуществото или Стоките на Купувача или ако Купувачът предлага да сключи споразумение с кредиторите си или да извърши акт на несъстоятелност или ако е подадена молба за несъстоятелност срещу Купувача или Купувачът не е в състояние да плати дълговете си, тъй като те са изискуеми, или ако е дружество с ограничена отговорност, решение или молба за ликвидация на Купувача (различна от целта за обединяване или реконструкция без несъстоятелност)

или представени, ако приемник, администратор, упълномощен получател или управител ще бъдат назначени върху целия или част от бизнеса или активите на Купувача или ако Купувачът претърпи аналогични производства съгласно чуждото законодателство или ако има такива въпроси, предвидени в тази клауза е разумно задържан от Продавача, всички непогасени суми по отношение на Стоките стават незабавно дължими.

 • 7.2 Продавачът може при обстоятелствата, посочени в точка 9.1 по-горе, също по своя преценка и без да се засягат други права, които може да има, да упражнява някое от своите права съгласно точка 8 по-горе.

8. Гаранция

 • 8.1 Когато се установи, че Стоките са дефектни, Продавачът ще замени дефектните Стоки безплатно в рамките на гаранционния срок на производителя, ако е приемливо от датата на доставката, при спазване на следните условия;

o 8.1.1. купувачът уведомява писмено продавача незабавно след като дефектът стане очевиден;

o 8.1.2. дефектът се дължи на неправилен дизайн, материали или изработка;

 • 8.2 Всякакви Стоки, които трябва да бъдат ремонтирани или заменени, се връщат на Продавача за сметка на Купувача, ако това е поискано от Продавача.
 • 8.3 Когато Стоките са произведени и доставени на Продавача от трета страна, всяка гаранция, предоставена на Продавача по отношение на Стоките, се предава на Купувача и Купувачът няма друго средство за защита срещу Продавача
 • 8.4 Продавачът има право по своя преценка да възстанови цената на дефектната Стока в случай, че цената вече е платена.
 • 8.5 Средствата за защита, съдържащи се в тази клауза, не засягат и подлежат на останалите условия тук, включително, но без ограничение, на условия 11 и 12 по-долу.

9. Отговорност

 • 9.1 Не се поема или приема отговорност от какъвто и да е характер от страна на Продавача по отношение на каквото и да било представяне, направено от Продавача или от негово име, пред Купувача или пред която и да е страна, действаща от негово име, преди сключването на този договор когато такива изявления са направени или дадени във връзка с: –

o 9.1.1. съответствието на Стоките с каквото и да е описание или проба;

o 9.1.2. качеството на Стоките; или

o 9.1.3. годността на Стоките за каквато и да е цел.

 • 9.2 Продавачът не поема отговорност от какъвто и да било характер по отношение на който и да е изричен срок на този договор, когато този срок се отнася по какъвто и да е начин до:

o 9.2.1. съответствието на Стоките с каквото и да е описание;

o 9.2.2. качеството на Стоките; или

o 9.2.3. годността на Стоките за каквато и да е цел.

 • 9.3 С изключение на случаите, когато Купувачът търгува с потребител, всички други гаранции или условия, свързани с годността на целта, качеството или състоянието на Стоките, независимо дали са изрични или подразбиращи се от закон или общото право или по друг начин, са изключени от договора до най-пълната степен, разрешена от закона.
 • 9.4 За избягване на съмнения Продавачът няма да приеме никакви претенции за последващи или финансови загуби от какъвто и да е вид, независимо от причината.

10. Ограничение на отговорността

 • 10.1 Когато който и да е съд или арбитър прецени, че която и да е част от Клауза 11 по-горе е неизпълнима по някаква причина, Продавачът носи отговорност за всички загуби или щети, претърпени от Купувача, но в размер, който не надвишава Цената.
 • 10.2 Нищо, съдържащо се в настоящите Условия, не трябва да се тълкува така, че да ограничава или изключва отговорността на Продавача за смърт или телесна повреда в резултат на небрежност на Продавача или тази на неговите служители или агенти.

11. Права на интелектуална собственост

 • 11.1 Когато всяка Стока, доставена от нас, въплъщава, включва или съдържа компютърна програма (и) и / или свързана с нея документация, авторското право върху която се притежава от трета страна, всички права и отговорности, свързани с използването и / или възпроизвеждането им, ще бъдат обект на условията на приложимия лиценз за краен потребител, с изключение на всички задължения от наша страна.
 • 11.2 Купувачът ще ни обезщети срещу всички отговорности за нарушаване на правата на интелектуална собственост на трети страни, произтичащи от спазването на специфичните изисквания на Купувача по отношение на дизайна или спецификацията на Стоките или произтичащи от използването на Стоките в комбинация с други продукти.
 • 11.3 В случай, че всички Стоки или тяхната употреба (предмет на гореспоменатото) се считат за нарушение на каквито и да е права на интелектуална собственост и по този начин се ограничи използването, завещанието за своя сметка и опция или доставя за Купувача право да продължи да използва Стоките или да замени същите с продукт, който не нарушава, или да модифицирате Стоките, така че да станат ненарушаващи, или може да избере да възвърне притежанието на Стоките и да възстанови цената. При спазване на гореизложеното, Продавачът не носи отговорност пред Купувача за каквито и да било загуби, щети или запитвания, независимо дали са преки или косвени, в резултат на нарушение на правата на интелектуална собственост на Стоките.
 • 11.4 Всички права на интелектуална собственост, произведени от или произтичащи от изпълнението на който и да е договор, стават абсолютна собственост на Продавача, а Купувачът прави всичко необходимо, за да гарантира, че такива права на продавача чрез изпълнението на подходящи инструменти или сключването на споразумения с трети страни.
 • 13.5 Всички поръчки се обработват в съответствие с елементите на системата за качество на ISO 9002, но Стоките може да не са били доставени от източник с гарантирано качество, освен ако няма звездичка (*) срещу съответните артикули

12. Непреодолима сила

 • Продавачът не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на някое от задълженията си, ако забавянето или неизправността са резултат от събития или обстоятелства извън разумния му контрол, включително, но без да се ограничава до природни бедствия, стачки, блокировки, аварии, война, пожар, повреда на инсталация или машини или недостиг или липса на суровини от естествен източник на доставки, и продавачът има право на разумно удължаване на задълженията си. Ако забавянето продължи за времето, което продавачът счита за неразумно, той може без отговорност от своя страна да прекрати договора или част от него.

13. Взаимоотношения на страните

 • Нищо, съдържащо се в настоящите Условия, не може да се тълкува като създаване или подсказване на някакво партньорство или съвместно предприятие между страните и нищо в тези Условия не се счита, че тълкува нито една от страните като агент на другата.

14. Възлагане и подизпълнение

 • Договорът между Купувача и Продавача за продажба на Стоки не може да се възлага или прехвърля, нито изпълнението на каквото и да е задължение, възложено на подизпълнител, в двата случая от Купувача, без предварителното писмено съгласие на Продавача.

15. Отказ

 • Неуспехът на която и да е от страните да приложи по всяко време или за какъвто и да е период някое или повече от Условията в настоящото не е отказ от тях или от правото по всяко време впоследствие да наложи всички Условия на настоящото споразумение.

16. Разделяемост

 • Ако някои от клаузите или разпоредбите на настоящите условия се считат за невалидни, незаконни или неприложими по каквато и да е причина от който и да е съд с компетентна юрисдикция, тази разпоредба ще бъде прекъсната, а останалата част от разпоредбите тук ще продължи с пълна сила и действие, като че е било съгласувано с премахната невалидна, незаконна или неприложима разпоредба.

17. Без прихващане

 • Купувачът не може да задържи плащане на каквато и да било фактура или друга сума, дължима на Продавача поради някакво право на прихващане или насрещен иск, който Купувачът може да има или да твърди, че има по някаква причина.

18. Цялото споразумение

 • Тези условия и всички документи, които ги включват или са включени от тях, съставляват цялото споразумение и разбирателство между страните.

19. Приложимо право и юрисдикция

 • Настоящото споразумение се урежда и тълкува в съответствие със законодателството на ЕС и страните се подчиняват на изключителната юрисдикция на българските съдилища.